Voorwaarden

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Verkiezing Clubheld van het Jaar” (hierna: de Actie). De verkiezing en het promotionele kansspel wordt georganiseerd door DPG Media gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34 17 29 06 (hierna: de organisatie) ter promotie van AD Algemeen Dagblad, AD Rotterdams Dagblad, AD De Dordtenaar, AD Rivierenland, AD Haagsche Courant, AD Groene Hart, AD Amersfoortse Courant, AD Utrechts Nieuwsblad, Brabants Dagblad, ED, Tubantia, BN DeStem, PZC, de Stentor of de Gelderlander. Alle stemmers en genomineerden verklaren zich akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden en geven hier in de stemfase akkoord voor. 

 

Definities
1. Actievoorwaarden: onderhavige voorwaarden.
2. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt.
3. Genomineerde: een natuurlijk persoon die (vooral) op vrijwillige basis zich inzet voor een in Nederland statutair gevestigde cultuurvereniging of sportvereniging die is aangesloten bij een landelijke sportbond, die op haar beurt is aangesloten bij NOC*NSF. De persoon moet minimiaal 18 jaar oud zijn om deel te mogen nemen aan de verkiezing.
4. Gedragscode Promotionele Kansspelen: de gedragscode zoals in werking getreden op 1 januari 2014.
5. Prijzen: De te winnen prijzen zoals omschreven op de internetsite.
6. Prijswinnaar: de stemmer die conform de Algemene voorwaarden een Prijs wint.
7. Internetsite: https://www.clubheldvanhetjaar.nl

 

Toepasselijkheid van de Actievoorwaarden
De Actievoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing als Genomineerde, op het uitbrengen van een stem, het promotionele kansspel en ieder gebruik van de internetsite.

 

Deelname en stemmen is gratis
Deelname aan de verkiezing en het promotionele kansspel is gratis voor zowel Genomineerden als voor Stemmers.

 

Actieperiode
De Actie start op 21 oktober en loopt tot en met 2 december, 12.00 uur (hierna: Actieperiode). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

 

Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem en het winnen van prijzen
Alleen als je op het moment van het uitbrengen van een stem 18 jaar of ouder bent en de gegevens naar waarheid hebt ingevuld, maak je kans op de prijzen. De Stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct, up-to-date en volledig zijn. De Stemmer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult. Deelname aan de verkiezing is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de Organisatie of een van de partners van de verkiezing.

 

Stemprocedure
Om te kunnen deelnemen dient de Stemmer via clubheldvanhetjaar.nl of via de website van de betreffende titel/clubheld een stem op een Genomineerde uit te brengen of zelf iemand te nomineren. Stemmer dient zijn gegevens in te vullen en akkoord te gaan met de Actievoorwaarden. Per e-mail ontvangt de Stemmer een bevestigingslink waarmee de stem definitief moet worden bevestigd. 

Er kan maximaal 1 keer per e-mailadres een stem uitgebracht worden. Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde ip-adres dan wel van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerp e-mailadressen). Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon.

Daarnaast wordt ook gekeken of er sprake is van een sportieve deelname aan de verkiezing door genomineerden. De Organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een Genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen.

Tijdens de stemprocedure wordt aan stemmers gevraagd de actievoorwaarden te accepteren. Hiermee geeft de stemmer toestemming aan de Organisatie van de Clubhelden verkiezing en ADR Nieuwsmedia om u te benaderen voor de verkiezing danwel informatie te verstrekken. 

Tevens geeft u toestemming voor het ontvangen van een aanbieding van één van de titels van ADR Nieuwsmedia.  De Organisatie, Genomineerden en partners zijn verplicht ook in geval van eerder gegeven toestemming u ten alle tijden de mogelijkheid tot uitschrijving te bieden. Hiervoor kunt u de uitschrijvingsmogelijkheid gebruiken welke vermeld is in de communicatie van de betreffende partner.

 

Stemmen samenvoegen
Tijdens de stemperiode worden meerdere tussenstanden gepubliceerd. Iedere genomineerde heeft zelf de verantwoordelijkheid om er bij de organisatie melding van te maken indien hij/zij meerdere keren vermeld staat in een tussenstand. Zolang deze melding plaatsvindt voordat de eindstand is gepubliceerd, worden de stemmen vervolgens samengevoegd en wordt de genomineerde vanaf dat moment nog maar 1 keer vermeld op de website. Indien een genomineerde deze melding doet, nadat de eindstand is opgesteld, kan dit niet meer worden gecorrigeerd.

 

De prijzen en de prijswinnaars
Alle genomineerden in de Clubheld van het Jaar campagne dingen mee naar de hoofdprijs: een feest voor de hele club. De wijze van jurering vindt u op de Internetsite. 

Deelnemer (genomineerde) dient daarbij 18 jaar of ouder te zijn. De prijswinnaar krijgt automatisch bericht per e-mail. Prijswinnaar moeten zich binnen een maand na bekendmaking melden bij de organisatie van de Clubheld van het Jaar verkiezing om de prijs in ontvangst te nemen. De prijs kan enigszins afwijken van de afbeeldingen zoals weergegeven op de Internetsite, de prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden en niet in te wisselen voor geld. De prijs vervalt indien de prijswinnaar zich niet binnen een maand na bekendmaking meldt bij de organisatie of indien de prijswinnaar overlijdt. 
De Organisatie neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

 

Persoonsgegevens en publiciteit  
Door het uitbrengen van een stem verleent de prijswinnaar toestemming aan de Organisatie om zijn/haar naam evenals mogelijke foto's van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot de verkiezing te gebruiken.

De door een Stemmer verstrekte (persoons-)gegevens worden door de Organisatie gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs. Tevens kan de organisator van de Verkiezing ‘DPG Media’ persoonsgegevens gebruiken voor acties en/of aanbiedingen vanuit de titels van ADR Nieuwsmedia. 

Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Het is gewenst dat de prijswinnaars van de prijzen medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding. 

 

Tell-a-friend
Via deze verkiezing kun je eenvoudig vrienden en bekenden een uitnodiging sturen om ook een stem uit te brengen. Het is echter niet gegarandeerd dat de uitnodiging daadwerkelijk aankomt. Die verantwoordelijkheid ligt bij de provider. De organisatie van de verkiezing raadt u aan voor de zekerheid ook een uitnodiging via uw e-mailaccount of social network te versturen.

 

Nominaties
Clubhelden zelf en anderen kunnen een verzoek tot nominatie indienen via de Internetsite. Mocht een Genomineerde onverhoopt niet (langer) genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de Organisatie. Per club mogen er meerdere clubhelden worden genomineerd. Deze moeten wel afzonderlijk van elkaar worden genomineerd. 

 

Informatie, (win)acties en aanbiedingen van derden
Via de Internetsite en e-mailberichten van de verkiezing kan informatie rondom de verkiezing worden verspreid. Daarnaast kan via de Internetsite en via e-mail aanbiedingen van ADR Nieuwsmedia worden getoond. 
Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van e-mails van de Clubheld van het Jaar dan ontvangt u informatie over het verloop van de verkiezing en wordt u de mogelijkheid geboden gebruik te maken van een aanbiedingen van één van de titels van ADR Nieuwsmedia.

 

Aansprakelijkheid
De Organisatie en haar partners zijn niet aansprakelijk voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite en/of het uitbrengen van een stem wordt door de Organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de Organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

De Organisatie en haar partners zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken prijzen. De Organisatie en al haar partners, zijn niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de uitreiking van eventuele prijzen. Indien de prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de hierdoor geleden schade op deze persoon verhaald.

 

Intellectueel eigendom
Op de Actie, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de Organisatie en/of een der gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logos alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan de Internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de Internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

 

De Internetsite
Het is niet toegestaan om de Internetsite te gebruiken, uit te lezen of om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie.
Het gebruik van de Internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. De Organisatie staan niet in voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

 

Kenmerken van het internet
Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De Organisatie is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

 

Informatie van derden en hyperlinks
Verwijzingen naar Internetsite, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de Organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De Organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

 

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite
De Organisatie behoudt zich het recht voor de Internetsite of onderdelen van de Internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Internetsite. De Organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer gehouden zijn tot vergoeding van enige schade jegens stemmers of Genomineerden. 

 

Cookies
Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren maakt de internetsite gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze Internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

 

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden
De Organisatie is te allen tijde gerechtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite.

 

Slotbepalingen
De Organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. 

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de Organisatie van de Actie. De Organisatie handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Contact
Mocht u na het lezen van de Actievoorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze Actievoorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de Actie, de Internetsite, het stemmen en/of de prijzen, neem dan contact op met de Organisatie via de contactgegevens zoals vermeld op https://www.dpgmedia.nl/contact.

Clubheld van het jaar

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (“cookies”) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op deze site die aansluiten op uw interesses. Cookies kunnen ook gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-statement.

Klik hieronder op "Akkoord en naar deze site" om akkoord te gaan.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de klantenservice.